icon-familierecht

Familierecht

Tips van uw Notaris

Jaarlijks betalen erfgenamen ongeveer één miljard euro te veel aan belasting bij overlijden (erfbelasting). Aldus de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Reden nummer één is dat een groot aantal mensen geen testament heeft. De tweede reden is dat veel mensen een verouderd testament hebben. Een verouderd testament is in de regel een testament dat is opgesteld vóór 2003. Op 1 januari 2003 is namelijk het gehele Nederlandse erfrecht gewijzigd. Voorts is per 1 januari 2010 de gehele systematiek van de erfbelasting en schenkbelasting gewijzigd, hetgeen weer een aandachtspunt is bij een goede redactie van uw testament. Onze tip: maak een afspraak met ons voor een oriënterend gesprek en laat u deskundig door ons voorlichten! Blijkt dat u geen testament of geen wijziging van uw huidige testament nodig heeft, dan zijn aan onze advisering geen kosten verbonden! Reden te meer om u ook op dit belangrijke gebied eens te laten voorlichten!

Laat met enige regelmaat (wij adviseren elke drie jaar) deze regeling kostenloos door ons beoordelen! Uw testament is een momentopname. In de loop van de tijd kunnen uw wensen en/of persoonlijke omstandigheden wijzigen. Daarnaast wijzigt wetgeving, waarbij wij met name noemen het nieuwe erfrecht (2003) en erf-en schenkbelasting (2010). Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek!

Het idee leeft bij veel mensen: als je ouder wordt is het slim om je huis op naam van je kinderen te zetten. Is dat echt wel zo slim? Soms wel en soms niet. Dit hangt met name af van uw persoonlijke situatie. Erfbelasting kan vaak worden bespaard. U moet zich ook bedenken, dat de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen en dat u huur moet gaan betalen aan de kinderen. Ons advies: maak een afspraak voor een oriënterend gesprek!

  1. Fiscaal partnerschap: Voor het fiscale partnerschap is in de regel een samenlevingscontract vereist.
  2. Wat is van wie: Het staat vast van wie de antieke kast is en bij wie de hond hoort.
  3. Verblijvingsbeding: Bij overlijden krijgt de partner -in plaats van de familie- automatisch de gemeenschappelijke spullen/woning/bankrekeningen.
  4. Afspraak kosten: Je kunt vastleggen hoe een ieder bijdraagt in de gemeenschappelijke kosten. Dit gebeurt meestal naar rato van ieders netto-inkomen.
  5. Pensioen: De meeste pensioenverzekeraars stellen een notarieel samenlevingscontract als eis voor het registreren van de partner als gerechtigde onder de pensioenregeling. Regelt u dit niet, dan vervalt uw pensioen bij uw overlijden en heeft de partner geen rechten. Alles bij elkaar reden te meer -zeker als u beiden eigenaar bent van uw woning- een samenlevingscontract op te stellen!

Veelgestelde vragen

Ja. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Dat hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie en uw wensen. Denk daarbij ook aan eventuele (forse) belastingbesparing., zowel als u een klein of groot vermogen heeft. In veel gevallen zal een goed testament zich dubbel en dwars terugbetalen, zowel financieel als emotioneel. In het nieuwe erfrecht (2003) is een basisregeling opgenomen voor de langstlevende partner. Deze regeling moet u zien als een vangnet. Wist u eigenlijk dat u bij overlijden van uw echtgenoot/echtgenote belasting moet betalen over de erfdelen van uw kinderen en dat dit zou kunnen inhouden dat u uw woning moet verkopen? Met een goed testament kunt u dit probleem oplossen.Het nieuwe erfrecht biedt de mogelijkheid om stiefkinderen en eigen kinderen gelijk te behandelen. U moet dit wel in een testament regelen. Bent u ongehuwd en heeft u geen kinderen, dan erft uw familie (ouders, broers en zusters, ieder voor een gelijk deel). In uw testament kunt u het anders regelen.Bent u ongehuwd samenwonend en heeft u kinderen, dan is het uiterste noodzaak om een testament te maken. Zo zijn er zeer veel redenen om een en ander eens te bespreken, kortom maak een afspraak voor een oriënterend gesprek!

Allereerst hebben we met u een uitvoerig persoonlijk gesprek, waarin wij met u alle relevante aspecten uitvoerig doornemen. Veel aandacht wordt natuurlijk ook besteed aan het belastingtechnisch aspect. In deze bespreking worden tevens de kosten met u besproken. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor ondertekening van het testament en zorgen wij dat u tijdig voor het ondertekenen een ontwerp van het testament (met toelichting) thuis gestuurd krijgt. Tenslotte komt u weer bij ons kantoor en tekent u samen met de notaris uw testament. Wij verstrekken u daarna een officiele kopie (afschrift) van uw testament en zorgen voor registratie bij het Centraal Testamentenregister.

Ja. Dit is de enige rechtsgeldige wijze. Een briefje dat u thuis bewaart is dus niet geldig. Indien u de voogdij wenst te regelen, adviseren wij u altijd deze regeling op te nemen in een testament. In de eerste plaats liggen de kosten van een voogdijregeling redelijk in de buurt van de kosten van een testament en voorts kunt u in uw testament zeer nuttige overige zaken regelen (bijvoorbeeld dat uw kinderen hun erfenis niet hoeven te delen met een ex-partner). Wij lichten u graag voor!

Indien u en uw partner kinderen hebben (al dan niet uit uw huidige of vorige relatie) en uw heeft al dan niet een testament gemaakt, is het volgende voor u van belang om te lezen.
het tweetrapstestament is een testamentsvorm om betaling van erfbelasting bij het eerste overlijden van een van de partners te voorkomen.

Indien u geen testament heeft gemaakt of een zogeheten testament op de langstlevende partner, bent u zich er vaak niet van bewust, dat, indien een van u komt te overlijden, de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende partner waarover door de langstlevende partner erfbelasting dient te worden betaald bij het overlijden van de eerststervende van u. Afhankelijk van uw situatie is het wenselijk (of noodzakelijk) om een goed testament te maken, waarbij deze belastingheffing bij het eerste overlijden wordt voorkomen. Zeker, indien uw bezittingen voornamelijk uit uw eigen woning bestaan en er een relatief klein bedrag aanwezig is op uw bankrekening(en). U kunt dan het bedrag op uw bankrekening(en) kwijt zijn aan erfbelasting of nog erger, u moet een hypotheek afsluiten op uw huis om de erfbelasting te betalen! Het is echter zeker niet bij iedereen verstandig om deze testamentsvorm te kiezen!

Ons advies: Laat u door ons voorlichten en maak een (kostenloze) afspraak om uw situatie samen te bekijken!

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?